Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego


I. Definicje

1. Dział Obsługi: dział obsługi klienta, znajdujący się pod adresem: ul. Nowodworska 42a, 82-300 Elbląg, tel. 697-92-90-90, e-mail sklep@motosemax.pl;

2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego;

3. Konto: strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

4. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem;

5. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

6. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez SEMAX, działający pod adresem www.motosemax.pl ;

7. Sklep Stacjonarny: sklep SEMAX znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

8. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

9. SEMAX: SEMAX Maciej Siemieńczuk, ul. Nowodworska 42a, 82-300 Elbląg, NIP 5781117974, Regon 17070000.

   

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. SEMAX świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a) umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,

b) udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepie Stacjonarnym,

c) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

3. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.motosemax.pl , na której umieszczony jest regulamin. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie www.motosemax.pl przy użyciu stosownego formularza, podczas rejestracji, składania zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą elektroniczną.

4. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. SEMAX zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji udzielonej na Produkt można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu.

6. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest SEMAX. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

     

III. Sprzedaż

1. SEMAX prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi.

2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Mak-Chemia na zasadach opisanych poniżej.

3. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są dodane do ceny Produktów na końcu zamówienia.

4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji, (4) płatność.

6. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Mak-Chemia podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

7. Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), płatnością elektroniczną bezpośrednią lub przedpłatą przelewem tradycyjnym.

8. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

9. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Treść Regulaminu jest utrwalana i zabezpieczana na serwerach Sklepu Internetowego.

11. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

12. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta sklepu internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

13. SEMAX może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

14. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, SEMAX nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

15. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. SEMAX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

16. Podczas zakupów w Sklepie Internetowym nie są uwzględniane jakikolwiek przywileje związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez SEMAX poza Sklepem Internetowym.

     

IV. Dostawa i Czas Realizacji

1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.

4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym, przesyłką kurierską.

6. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg, a / lub każdy z jej wymiarów  (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.

7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.

9. SEMAX nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. 

  

V. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru,

b) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno,

c) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

d) zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

3. Wskazane w pkt. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot należy wykonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Dział Obsługi o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zwrot dokonujemy wysyłkowo na adres Działu Obsługi lub osobiście w sklepie stacjonarnym SEMAX. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

6. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

SEMAX może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Działu Obsługi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował SEMAX o odstąpieniu od Umowy.".

9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VI. Bezterminowy zwrot towaru

1. Niezależnie od uprawnień opisanych w punkcie V w Sklepie Internetowym Klient jest dodatkowo uprawniony do bezterminowego zwrotu towaru, na zasadach określonych w regulaminie określającym zasady zwrotu produktów kupionych w sklepie SEMAX. Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży. W przypadku towarów posiadających termin ważności - ich zwrot nie może nastąpić w okresie 30 dni przed upływem terminu ważności. Zwrot jest dokonywany na podstawie dowodu zakupu.

2. Zwrotu można dokonać także w dowolnym sklepie stacjonarnym SEMAX.

3. Zwracany towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres Działu Obsługi lub zwrócony osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym SEMAX.

4. Zwrot zapłaty za towar nastąpi w terminie do 14 dni od zwrotu towaru.

     

VII. Niezgodność Produktu z umową i gwarancja 

1. SEMAX jest zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług. SEMAX odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w sklepie stacjonarnym SEMAX lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

3. SEMAX zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem sklepu stacjonarnego SEMAX.

     

VIII. Pozostałe postanowienia

1. SEMAX zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez SEMAX lub przesłać swoje oświadczenie na adres SEMAX. SEMAX z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Elbląg, 01.08.2019